Noticies

31/10/2019
SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESES. CONVOCATÒRIA 2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 5 d’abril de 2019 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés...
05/09/2019
SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE PLATGES I PISCINES, CONVOCATÒRIA 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0003365, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 4.431,37 € pel servei de socorrisme de la piscina municipal.
25/07/2019
SUBVENCIO PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 14.750,74 € pel programa de despeses corrents del PAM 2019.
25/07/2019
SUBVENCIÓ PER A EQUIPAMENTS CULTURALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL. CONVOCATÒRIA 2019. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 14 de juny de 2019, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 5.000 € per l’arranjament...
20/05/2019
L a Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 15.672,24 € per la realització de l’obra “Tancament perimetral del recinte de la piscina municipal”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018,...
05/12/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2017-2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de novembre de 2018 va concedir a l'...
28/09/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 30.117,15 € correponent al programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
28/09/2018
SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de...
02/08/2018
SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, CONVOCATÒRIA 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 de juliol de 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 550,75 €...
13/07/2018
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 6 de juliol de 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.184,30...

Pàgines