SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

10/05/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 22 de febrer de 2022,   va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2022, per a la realització de les següents  actuacions:

Concepte: Obres i instal·lacions adequació interior sala polivalent

Pressupost elegible: 259.633,23 €

Import concedit: 171.811 €

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost elegible: 19.568,44 €

Import concedit: 19.568,44 €